Payrollplaats header afbeelding
Veel gestelde vragen

Welke cao is van toepassing op onze medewerkers?

Payrollplaats is lid van de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen: de vakvereniging voor uitzendbureaus en payroll bedrijven). Wij conformeren ons aan het naleven van de ABU cao.

De ABU cao wordt door het grootste deel van de uitzendbureaus en payroll bedrijven gehanteerd en is algemeen verbindend verklaard door het ministerie van Sociale Zaken en Werk. Via deze link kunt u het meest recente exemplaar downloaden.

De ABU cao

De ABU cao is gedurende de gehele dienstbetrekking met Payrollplaats van toepassing op uw medewerkers. Vanaf dag één dat wij ze verlonen passen wij deze cao toe. In de cao zijn onder andere de rechten met betrekking tot vakantiegeld en vakantiedagen vastgelegd, is een pensioenreglement opgenomen en wordt de flexibiliteit in contractduur beschreven die wij mogen hanteren in afwijking op het reguliere arbeidsrecht. Deze cao biedt diverse secundaire arbeidsvoorwaarden voor onze medewerkers. Voorwaarden die de meeste bedrijven die niet onder een cao van hun bedrijfstak vallen niet kennen.

Hoe wordt het loon vastgesteld?

Een belangrijk onderdeel van de ABU cao is hoe de beloning van de medewerkers tot stand komt. Hoe dit gebeurd wordt in artikel 20, de ‘inlenersbeloning’, beschreven en uitgelegd. Hier staat dat een medewerker die via ons werkt volgens de beloningsregeling van uw bedrijf (uw eigen functiehuis of van toepassing zijnde cao) wordt beloond. De reden is dat er zo geen verschil tussen het salarisniveau van een medewerker bij u in dienst en een medewerker die via ons bij u werkt optreed en er op de werkvloer op dit punt geen onderscheid gemaakt wordt.

De inlenersbeloning geldt voor het loon, de toeslagen, eventuele kostenvergoedingen (bijvoorbeeld onkostenvergoedingen of reiskosten), de periodieken en eventuele collectieve verhogingen. Soms is er in een voor uw bedrijf van toepassing zijnde cao ook sprake van ATV / ADV – dagen. Dan reserveren wij die dagen ook als extra vrije dagen voor de medewerker bovenop het aantal vakantiedagen dat in de ABU cao is vastgesteld.

Arbeidsvoorwaarden

Naast al deze primaire arbeidsvoorwaarden kent een payroll medewerker nog secundaire arbeidsvoorwaarden zoals: pensioen, bijzonder verlof, vakantiegeld en vakantiedagen. Al deze voorwaarden hebben we beschreven in het boekje “werken bij” dat op onze pagina formulieren staat. Dit boekje sturen wij bij aanvang aan de medewerker toe, zodat hij zijn rechten en plichten kent.

Dit is pittige materie. Gelukkig is dit wat ons vak zo leuk maakt. Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.

Heb je een supportvraag ?

Bel 085 - 130 52 35

WhatsApp 06 - 38 03 49 63

of ga naar het contactformulier

Contact via WhatsApp