Payrollplaats

Wat kost eigen personeel?

Payrollplaats

 

Om een goede afweging te maken tussen payroll of uw medewerker zelf in dienst nemen, is het voor u belangrijk om te weten wat allemaal bij komt kijken om uw personeel op eigen loonlijst te verlonen.

Als u iemand in dienst neemt, dan betaalt u namelijk deze werknemer salaris. Naast loonkosten, krijgt u ook met andere kosten te maken. Bijvoorbeeld ziektekosten of een mogelijke pensioenregeling. Ook zijn er een aantal verplichtingen die u moet nakomen. Hieronder wordt dit door de KvK informatie 2009 goed weergegeven.

Loonkosten

Iedere werknemer heeft recht op ten minste het wettelijke minimum (jeugd)loon. Daarnaast moet u uitzoeken of er in uw bedrijfstak een verplichte CAO is. In een CAO staan afspraken over primaire en
secundaire arbeidsvoorwaarden De voorschriften daarvan zijn bindend voor u.

CAO

In bijna alle CAO´s staan deze afspraken over de loonkosten voor specifieke bedrijfstakken of grote ondernemingen. Ook het minimum aantal vakantiedagen en andere secundaire arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd. De 100 grootste CAO´s van Nederland kunt u inzien via www.staatscourant.nl. Uiteraard kunt u ook informatie ook opvragen bij uw werkgeversorganisatie of via de CAOlijn van het ministerie van SZW: (0800) 9051.

Brutoloon

Spreek met een werknemer duidelijk een brutoloon af. Dit is het uitgangspunt voor de berekening van loonbelasting en premies werknemersverzekeringen. De loonkosten zijn voor een werkgever circa 30% hoger dan het brutoloon dat een werknemer ontvangt. U betaalt immers ook een deel van de werknemersverzekeringen. Bovendien kunnen er nog andere kosten zijn, bijvoorbeeld voor het pensioen.

Een werknemer heeft altijd recht op vakantiegeld, meestal 8% van het brutoloon. Zowel het vakantiegeld als een eventuele provisie en/of 13e maand worden bij het loon gerekend. Hierover draagt u als werkgever loonbelasting en premies af.

Verder bent u als werkgever verplicht loon door te betalen bij ziekte. Dit brengt een groot financieel risico met zich mee. Als u zich hiervoor wilt verzekeren is het vaak voordelig om gebruik te maken van een collectieve verzekering via uw branchevereniging.

Rekenvoorbeeld

U kunt de volgende vuistregel hanteren voor het berekenen van loonkosten: het brutosalaris stelt u op 100%. Het loon dat een werknemer ontvangt is dan 70%, vanwege belastingen en premies die de
werknemer betaalt. De kosten voor u als werkgever komen op 130%. U betaalt namelijk ook een gedeelte belastingen en premies.

Bijvoorbeeld:

U betaalt een werknemer € 10 bruto per uur. De werknemer ontvangt dan netto 70%, dus € 7per uur. Uw totale kosten zijn 130% van 10, is €13 per uur.

+ Kosten accountant om de salarisberekening te maken.

Let op! Het zelf doen van uw salarisadministratie kost veel tijd en administratiedruk.

Voorbeelden van een loonberekening staan ook in de Kluwer’s Ondernemers Zakenwegwijzer en in uitgaven van de Belastingdienst. Deze uitgaven kunt u raadplegen via www.belastingdienst.nl of bij de Kamer van Koophandel.

Belastingen

U bent als werkgever verplicht loonbelasting en premies in te houden op het loon van de werknemer. Deze draagt u af aan de Belastingdienst.

Volksverzekeringen

Volksverzekeringen gelden voor iedereen die in Nederland woont. Het betreft de AOW.

100% = brutoloon
70% = nettoloon
130% = kosten werkgever

€ premies werknemersverzekeringen
€ pensioenkosten
€ Premie WIA
€ (loonbelasting?)
€ premies werknemersverzekeringen
€ premie volksverzekeringen
€ (loonbelasting?)

(Ouderdomswet), ANW (de Algemene Nabestaandenwet), AWBZ (de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) en de AKW (Algemene Kinderbijslagwet). De werknemer betaalt de volledige premies hiervoor, met uitzondering van de AKW. De werkgever draagt deze betalingen met de loonheffing af aan de Belastingdienst

Werknemersverzekeringen

De werknemersverzekeringen geven een werknemer recht op een uitkering of voorzieningen. Werknemersverzekeringen zijn de WW (Werkloosheidswet) en de WIA (Wet werk en inkomen
naar arbeidsvermogen). De werkgever en werknemer betalen samen de WW-premies; de WIA-premie betaalt de werkgever. U draagt de premies voor de werknemersverzekeringen af aan de Belastingdienst.

Ziektekostenverzekering

Als werkgever houdt u een premie in voor de zorgverzekering. Het inhoudingpercentage bedraagt 6,9 % (2009) over het inkomen tot € 32.369 (2009). Voor een uitkeringsgerechtigde in de WIA geldt een inkomensafhankelijke bijdrage van 4,8% (2009) .

Ziekte

Voor de Ziektewet bent u geen premies verschuldigd. U bent verplicht een werknemer bij ziekte 70% van het loon door te betalen, gedurende 104 weken. In sommige CAO´s staat zelfs een percentage van 100% doorbetalen. In die gevallen kunt u als werkgever nog een beroep doen op de Ziektewet.

Pensioen

Iedere werknemer heeft recht op AOW en ANW. Deze vormen een soort basisvoorziening. Werkgevers kunnen daarnaast aanvullende pensioenvoorzieningen treffen. Meestal betalen werkgever en werknemer beide een deel van de pensioenpremie. Vaak is er een CAO of bedrijfstak pensioenfonds geregeld en bent u verplicht uw werknemer aanmelden. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen: (070) 362 80 08 of: www.vvb.nl

Voordelen payroll

Wanneer u dit leest merkt u dat er veel komt kijken bij het verzorgen van de salarisadministratie in eigenbeheer. Uw organisatie word ingewikkelder wat hogere administratiekosten teweeg kan brengen.

Gaat uw voorkeur uit naar een flexibele organisatie, met zekerheid en de voordelen van payroll. Neem dan contact met ons op!