Payrollplaats

Algemene voorwaarden

Payrolling kantoor

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden H.S. Werkt B.v. (KvK: 82842671)

Artikel 1: Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. H.S. Werkt B.V.: een natuurlijke of rechtspersoon die op basis van opdrachten  uitzendkrachten werft en selecteert ten behoeve van opdrachtgevers.
  A: H.S. Werkt B.V. is ook handelend onder de naam Payrollplaats, hwt verzorgen van  payroll activiteiten voor opdrachtgevers, in die situatie zijn de algemene voorwaarden  van Jigler Payroll B.V. (KvK nummer 67200594) van toepassing.
 2. Flexsupport: een uitzendonderneming die is ingeschakeld door H.S. Werkt B.V. en  uitzendkrachten ter beschikking stelt aan opdrachtgevers onder wiens leiding en  toezicht arbeid wordt verricht. Flexsupport is de formele werkgever van de  uitzendkracht en de debiteur van de opdrachtgever.
 3. Uitzendkracht: iedere natuurlijke persoon die een uitzendovereenkomst als bedoeld in  artikel 7:690 BW is aangegaan met Flexsupport teneinde arbeid te verrichten voor een  opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon aan wie de uitzendkracht ter  beschikking wordt gesteld in het kader van een opdracht als bedoeld in lid 5 van dit  artikel.
 5. Opdracht: de overeenkomst tussen een opdrachtgever en Flexsupport op grond  waarvan een enkele uitzendkracht door de uitzendonderneming aan de opdrachtgever  ter beschikking wordt gesteld, als bedoeld in lid 3 van dit artikel, om werkzaamheden  te verrichten, zulks tegen betaling van het opdrachtgeverstarief.
 6. Terbeschikkingstelling: de tewerkstelling van een uitzendkracht in het kader van een  opdracht.

Artikel 2: Werkingssfeer 

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten waarvoor  H.S. Werkt B.V. de werving en selectie ten behoeve van de opdrachtgever heeft  uitgevoerd, waaronder aanbiedingen, voorstellen, offertes en prijsopgaves.
 2. Indien de uitzendkracht op uitzendbasis ter beschikking wordt gesteld aan de  opdrachtgever via Flexsupport, gelden hiernaast de Algemene Voorwaarden van Flexsupport. Deze zijn  van toepassing op alle overeenkomsten tussen Flexsupport en de opdrachtgever,  alsmede op alle rechtshandelingen die gericht zijn op de totstandkoming daarvan, en  zijn te vinden op hun website www.flexsupport.nl.
 1. Flexsupport is lid van de ABU cao voor uitzendkrachten en deze is van toepassing op  alle uitzendkrachten die door hun ter beschikking worden gesteld.
 2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van  toepassing en worden door H.S. Werkt B.V. uitdrukkelijk van de hand gewezen. 5. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing  indien schriftelijk overeengekomen en gelden alleen voor die opdracht.

Artikel 3: Voorwaarden per terbeschikkingstelling

 1. De opdrachtgever verstrekt H.S. Werkt B.V. voor aanvang van de opdracht de voor de  terbeschikkingstelling noodzakelijke informatie op basis waarvan H.S. Werkt B.V. de  werving en selectie voor opdrachtgever uitvoert, waaronder:
  • De beroepskwalificaties waaraan de uitzendkracht dient te voldoen, de  functie, functie-eisen en aard van de werkzaamheden;
  • De beoogde looptijd van de opdracht, (wekelijkse) arbeidsduur, werktijden,  arbeidsplaats en arbeidsomstandigheden;
  • De van toepassing zijn RI&E, welke véér aanvang van de werkzaamheden  door de opdrachtgever aan de uitzendkracht ter beschikking worden  gesteld.
 1. H.S. Werkt B.V. is te allen tijde gerechtigd een ter beschikking gestelde uitzendkracht  te vervangen. Hiervoor is geen toestemming van de opdrachtgever vereist. De  opdrachtgever zal medewerking aan vervanging slechts op redelijke gronden  weigeren. De opdrachtgever zal een eventuele weigering desgevraagd schriftelijk  motiveren.
 2. Als de opdrachtgever met een hem door H.S. Werkt B.V. ter beschikking gestelde of  te stellen uitzendkracht rechtstreeks een arbeidsovereenkomst, danwel andersoortige  arbeidsverhouding (waaronder: overeenkomst van opdracht, aanneming van werk,  uitleen aan derde voor hetzelfde of ander werk) wil aangaan, stelt hij H.S. Werkt B.V.  daarvan onverwijld schriftelijk in kennis. Partijen treden vervolgens in overleg om de  wens van de opdrachtgever te bespreken en een mogelijke overname datum overeen  te komen. Als uitgangspunt geldt dat de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd  is van 22% van het laatst geldende tarief (berekend over de overeengekomen of  gebruikelijke uren en meer-/overuren) over de resterende duur van de opdracht of – ingeval . De vergoeding wordt vermeerderd met BTW. Deze vergoeding is  verschuldigd indien de uitzendkracht minder dan 1560 uren direct voorafgaand aan  het aangaan van de rechtstreekse arbeidsverhouding via H.S. Werkt B.V. bij de  opdrachtgever heeft gewerkt.

Artikel 4: Werkprocedure

 1. H.S. Werkt B.V. bepaalt, aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte  informatie en de haar bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de voor  ter beschikkingstelling in aanmerking komende (kandidaat)uitzendkrachten, welke  (kandidaat-)uitzendkrachten zij aan de opdrachtgever voorstelt ter uitvoering van de  opdracht. De opdrachtgever is gerechtigd de voorgestelde (kandidaat)uitzendkracht  af te wijzen, waardoor de terbeschikkingstelling van de voorgestelde  (kandidaat)uitzendkracht geen doorgang vindt.
 2. Indien de uitzendkracht op uitzendbasis wordt ingeleend, melden opdrachtgever en  uitzendkracht zichzelf aan door middel van het correct invullen van het  inschrijvingsformulier van Flexsupport. De uitzending komt tot stand nadat  Flexsupport dit bevestigd heeft door middel van arbeidsovereenkomst richting de  uitzendkracht en een opdrachtbevestiging richting de opdrachtgever.
 3. De opdrachtgever draagt zorg voor een correcte en volledige tijdverantwoording en  is gehouden deze aan H.S. Werkt B.V. of Flexsupport aan te leveren.
 4. H.S. Werkt B.V. en opdrachtgever komen met elkaar een opdrachtgeverstarief  overeen welke wordt berekend over de door de uitzendkracht gewerkte uren,  vermeerderd met toeslagen, kostenvergoedingen en btw.
 5. Flexsupport zorgt voor de loonuitbetaling van de uitzendkracht en facturatie richting  de opdrachtgever op basis van de ingevulde en door de opdrachtgever akkoord  bevonden tijdverantwoording.
 6. H.S. Werkt B.V. en opdrachtgever kunnen in afwijking van lid 2 met elkaar  overeenkomen dat de voorgestelde (kandidaat-)uitzendkracht tegen een eenmalige  fee bij aanname door de opdrachtgever wordt overgenomen zonder dat de  (kandidaat-)uitzendkracht via Flexsupport ter beschikking wordt gesteld. In dit geval  is opdrachtgever een redelijke vergoeding verschuldigd, voor de door H.S. Werkt

B.V. verleende diensten in verband met de werving en/of opleiding van de  uitzendkracht, welke door

H.S. Werkt B.V. wordt bepaald.

Artikel 5: Aansprakelijkheid
De opdrachtgever die de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze algemene  voorwaarden niet nakomt, is gehouden tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade  van H.S. Werkt B.V.(inclusief alle kosten waaronder die van rechtsbijstand), zonder dat  voorafgaande ingebrekestelling nodig is, en opdrachtgever dient H.S. Werkt B.V. zo nodig ter  zake te vrijwaren. Dit laat onverlet, dat H.S. Werkt B.V. eventuele andere vorderingen kan

instellen, zoals het inroepen van ontbinding. Het bepaalde in dit artikel is van algemene  gelding, zowel — zo nodig aanvullend- ten aanzien van onderwerpen waarbij de  schadevergoedingsplicht reeds afzonderlijk in deze algemene voorwaarden is geregeld als  ten aanzien van onderwerpen waarbij dat niet het geval is.

Artikel 6: Geheimhouding
H.S. Werkt B.V. en de opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de  andere partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de  opdracht, verstrekken aan derden, tenzij — en alsdan voorzover — verstrekking van die  informatie nodig is om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een  wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

Artikel 7: Identificatieplicht en verwerking persoonsgegevens
De opdrachtgever aan wie een uitzendkracht ter beschikking wordt gesteld, verifieert en stelt  de identiteit vast van de uitzendkracht conform de van toepassing zijnde wet- en regelgeving,  waaronder begrepen doch niet beperkt tot de Wet arbeid vreemdelingen (Wav), de Wet op  de loonbelasting en de Wet op de identificatieplicht. Opdrachtgever en H.S. Werkt B.V. zullen  voldoen aan de op hen deswege rustende administratie- en bewaarplichten.

Artikel 8: Anti discriminatie 

 1. Opdrachtgever en H.S. Werkt B.V. zullen geen verboden onderscheid maken, niet naar  godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of  welke grond dan ook. Opdrachtgever en uitzendonderneming zullen uitsluitend voor de functie relevante  eisen stellen of mee laten wegen bij het verstrekken respectievelijk uitvoeren van de  opdracht, en bij de selectie en de behandeling van uitzendkrachten.
 2. Opdrachtgever is bekend met de Klokkenluiderswet en waarborgt dat de uitzendkracht  op de gelijke wijze als zijn eigen personeel toegang krijgt tot de klokkenluidersregeling  indien de opdrachtgever een dergelijke regeling kent of op hem van toepassing is.
 3. Indien de opdrachtgever een klachtenregeling kent met betrekking tot de bejegening  van werknemers, zal hij waarborgen dat de uitzendkracht op gelijke wijze als zijn eigen  personeel toegang krijgt tot deze klachtenregeling. Dit alles, voor zover er geen  wettelijke verplichtingen anderszins bestaan.

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Editie november 2023